SPCLEP Bumbești-Jiu - Programul de lucru cu publicul


Luni Marți

08:00 - 12:00 Primiri și eliberări documente cărți de identitate

14:00 - 16:00 Primiri-eliberări cărți de identitate

14:00 - 16:00 Primiri-eliberări cărți de identitate

Miercuri Joi

08:00 - 12:00 Primiri și eliberări documente cărți de identitate

14:00 - 16:00 Primiri-eliberări cărți de identitate

08:00 - 12:00 Primiri și eliberări documente cărți de identitate

14:00 - 16:00 Primiri-eliberări cărți de identitate

Vineri Sâmbătă, Duminică

14:00 - 16:00 Primiri-eliberări cărți de identitate

Închis

 


Acte stare civilă 


1. Acte necesare pentru înregistrarea nașterii

-certificat medical constatator al naşterii eliberat de Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu

-actele de identitate ale părinţilor-originale şi copii xerox;

-certificatul de căsătorie-original şi copie xerox;

-declaraţia de stabilire domiciliu în cazul în care părinţii au domicilii diferite;(anexa 19/ HG64/2011)

-declaraţii de naţionalitate ;

-declaraţie de întârziere pentru înregistrarea nou născutului-în cazul în care declararea naşterii se face după termenul prevăzut de lege;

-declaraţie de recunoaştere pentru înregistrarea nou născutului-în cazul în care parinţii sunt necăsătoriţi(anexa 41 HG 64/2011).

Termenul pentru declararea naşterii copilului este:

-30 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă

-3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort

-24 ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile

-30 zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate.

În termenele prevăzute mai sus se cuprinde atât ziua naşterii/găsirii cât şi ziua în care se face declaraţia.

Notă:  Neînregistrarea în termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 50-150 lei.

2. Acte necesare pentru încheierea căsătoriei între cetățenii români

-actele de identitate ale soţilor originale şi copii xerox

-certificatele de naştere-originale şi copii xerox;

-certificate medicale prenupţiale;

-declaraţia de căsătorie;(anexa 23/ HG 64/2011)

-declaraţii de naţionalitate ;

-declaraţia ambilor soţi că nu există impedimente la căsătorie;(anexa 27 HG 64/2011)

-dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz:

• certificat de despărţenie sau de divorţ eliberat în perioada 1951-1960;

• certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacerea căsătoriei;

• sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;

• certificatul de deces al fostului soţ.

Actele se depun cu 11 zile calendaristice înainte de data oficierii căsătoriei, care cuprind ziua când se depun actele precum şi ziua când se va oficia căsătoria, de către ambii viitori soţi.

3. Acte necesare pentru încheierea căsătoriei între uncetățean român și un cetățean străin

Pentru cetăţeanul român:

-actul de identitate-original şi copie xerox;

-certificatul de naştere-original şi copie xerox;

-certificatul medical prenupţial;

-declaraţii de naţionalitate ;

-declaraţia de căsătorie;(anexa23 HG 64/ 2011)

-declaraţia că nu există impedimente la căsătorie;(anexa 27 /HG 64/ 2011)

-dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz:

• certificat de despărţenie sau de divorţ eliberat în perioada 1951-1960

• certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacerea căsătoriei

• sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă

• certificatul de deces al fostului soţ

Pentru cetăţeanul străin:

-documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător pentru cetăţenii Uniunii Europene;

-paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954 însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz pentru apatrizi;

-certificatul medical prenupţial;

-dovada identităţii sau paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României pentru cetăţenii străini din statele terţe;

-certificat de naştere, apostilat sau supralegalizat după caz-original şi copie,tradus şi legalizat de un notar public din România în funcţie de statul de provenienţă;

-documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România;

-documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent-maximum 3 luni de la emitere;

-declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România (pentru cetăţenii statelor care nu au Ambasadă sau Consulat în România) ;

-declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public,din care să rezulte că nu există impedimente la căsătorie.

Actele se depun cu 11 zile calendaristice înainte de data oficierii căsătoriei, care cuprind ziua când se depun actele precum şi ziua când se va oficia căsătoria, de către ambii viitori soţi.

Notă:  Taxa oficiere căsătorie sâmbăta sau duminica este în cuantum de 59 lei si se achită la casieria din incinta Primăriei Bumbesti-Jiu.

 4. Acte necesare pentru înregistrarea decesului

-certificatul medical constatator al decesului care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare;

-certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz-originale şi copii xerox

-actul de identitate al persoanei decedate;

-livretul militar;

-actul de identitate al persoanei declarante-original şi copie xerox

Termenul legal pentru înregistarea decesului este:

-3 zile în situaţia în care decesul este natural

-48 ore cînd decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum şi în cazul găsirii unui cadavru identificat

-în cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Actul de deces se întocmeşte la Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor în a cărui rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

Notă:  Neînregistrarea în termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 50-150 lei.

5. Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie

-cerere tip;(anexăm document)

-actele de identitate ale părinţilor-originale şi copii xerox;

-certificatele de naştere ale copiilor-originale şi copii xerox;

-actele de identitate ale copiilor-originale şi copii xerox (dacă este cazul) ;

Certificatul de căsătorie original şi copie xerox

Dacă este cazul:

-sentinţa de divorţ sau sentinţa de încredinţare a minorilor-original şi copii xerox;

-certificat de deces original şi copii xerox (în situaţia în care unul dintre părinţi este decedat) ;

-decizia de încredinţare a minorilor în cazul plasamentului familial;

-dispoziţia de tutelă în cazul minorilor ai căror părinţi sunt decedaţi.

Notă:  Livretul de familie se eliberează reprezentantului familiei, iar în cazul persoanelor divorţate sau văduve se eliberează mamei, cu condiţia să aibe domiciliul stabil în oraşul Bumbeşti-Jiu

6. Acte necesare pentru eliberarea anexei 9 (Adeverință privind ststutul civil)

-actul de identitate al solicitantului-original şi copie xerox;

-cerere scrisă de solicitare.

Anexa 9 poate fi solicitată personal sau prin împuternicit cu procură specială .

7. Acte necesare pentru transcrierea  certificatului  (extrasului) de naștere emis de autorități străine în situația în care nașterea s-a produs în străinătate

-cerere tip;(anexa 33 HG 64/ 2011)

-certificatul de naştere, apostilat sau supralegalizat,după caz,în funcţie de ţara de provenienţă ,eliberat de autorităţile străine,original,copie xerox şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de naştere multilingv(nu se traduce) ;

- actele de identitate, certificatele de naştere şi de căsătorie ale părinţilor-originale şi copii xerox;

-actele de identitate sau paşapoartele cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate,care au calitate de părinţi;

-declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului,cu privire la domiciliul minorului,în cazul în care părinţii au domicilii diferite;(anexa 34 HG 64/ 2011)

-declaraţie de naţionalitate;

-procură specială autentificată de notari publici din ţările emitente care să aibe aplicată apostilă conform Convenţiei de la Haga, sau eliberată de misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României-în cazul în care cererea se depune de către o de altă persoană decât părinţii;

-actul de identitate al persoanei împuternicite-original şi copie xerox;

 8. Acte necesare pentru transcrierea  certificatului  (extrasului) de căsătorie emis de autorități străine în situația în care căsătoria s-a produs în străinătate

-cerere tip;(anexa 33/ HG 64/ 2011)

-declaraţie tip ;(anexa 35 HG 64/ 2011)pe propria răspundere că nu a mai solicitat transcrierea certificatului eliberat de autorităţile străine ,în registrele române ;

-certificatul de căsătorie (extrasul), apostilat sau supralegalizat, după caz, în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine,original,copie xerox şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de căsătorie multilingv(nu este nevoie a fi apostilat şi nici tradus în cazul în care conţine rubrici în limba română) ;

-certificatele de naştere ale soţilor-originale şi copii xerox(în cazul soţului/soţiei cetăţean străin certificatul de naştere apostilat sau supralegalizat, după caz,în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de naştere multilingv-nu este nevoie a fi apostilat şi nici tradus în cazul în care conţine rubrici în limba română;

-actele de identitate sau paşapoartele cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate,care au calitate de soţi;

-declaraţie notarială a soţilor,cetăţeni români sau numai a soţului cetăţean român cu privire la numele purtat după căsătorie în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie

-declaraţie notarială a soţilor referitoare la regimul matrimonial ales precum şi legea aplicabilă efectelor căsătoriei;

-procură specială autentificată de un notar public,în cazul în care cererea se face de altă persoană decât titularul,apostilată sau supralegalizată, după caz,în funcţie de ţara de provenienţă;

-actul de identitate al persoanei împuternicite-original şi copie xerox;

-alte documente necesare: dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dovada schimbării numelui;

 

9. Acte necesare pentru transcrierea  certificatului  (extrasului) de deces emis de autorități străine în situația în care decesul s-a produs în străinătate

-cerere tip;(anexa 33 HG 64/2011)

-declaraţie tip ;(anexa 35 HG 64/ 2011)pe propria răspundere că nu a mai solicitat transcrierea certificatului eliberat de autorităţile străine ,în registrele române ;

 

-certificatul de deces, apostilat sau supralegalizat, după caz,în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine,original,copie xerox şi traducere autentificată de un notar public din România sau extrasul de deces multilingv(nu este nevoie a fi apostilat şi nici tradus în cazul în care conţine rubrici în limba română) ;

-actul de identitate al solicitantului-original şi copie xerox;

-actul de identitate al persoanei decedate-original şi copie xerox;

-certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate-original şi copie xerox;

 

-procură specială autentificată în cazul în care cererea se face de altă persoană decât cea îndreptăţită de lege apostilată sau supralegalizată, după caz,în funcţie de ţara de provenienţă;

10. Acte necesare pentru schimbarea numelui și prenumelui pe cale administrativă

-cerere tip de schimbare a numelui motivată;(anexa 42 / HG 64/2011)

-pentru minor,cererea de schimbare a numelui se face,după caz,de părinţi sau,cu încuviinţarea autorităţii tutelare,de tutore;

-actul de identitate al solicitantului-original şi copie xerox;

-copii de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea de nume;

-un exemplar al Monitorului Oficial al României,Partea a III-a,în care a fost publicat,extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

-cazier fiscal;

-cazier judiciar;

-dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz;

-declaraţie notarială de consimţământ din partea persoanei al cărei nume de familie urmează a fi dobândit în urma schimbării de nume pe cale administrativă,în cazul copilului minor din partea celuilat părinte;

-orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale

 

11. Acte necesare pentru schimbarea de nume și prenume intervenită în străinătate

-cerere scrisă de solicitare a aprobării înscrierii menţiunii de schimbare a numelui sau prenumelui intervenită în străinătate;

-actul de identitate al solicitantului sau al mandatarului-original şi copii xerox(dacă cererea se face de altă persoană împuternicită) ;

-documentul de schimbare de nume sau prenume cu apostilă sau supralegalizare, după caz ,în funcţie de ţara de provenienţă, eliberat de autorităţile străine, în original,copie xerox şi traducere autentificată de un notar public din România;

-procură specială autentificată de un notar public,în cazul în care cererea se face de altă persoană,apostilată sau supralegalizată, după caz,în funcţie de ţara de provenienţă;

-certificatul de naştere şi căsătorie -originale şi copii xerox

 

12. Acte necesare pentru înscrierea numelui de familie sau prenumelui cu ortografierea limbii materne 

-cerere scrisă de solicitare a aprobării înscrierii menţiunii de ortografierea limbii materne a numelui sau prenumelui;

-actul de identitate al solicitantului sau al mandatarului-original şi copii xerox(dacă cererea se face de altă persoană împuternicită) ;

-traducerea / ortografierea oficială a numelui sau prenumelui, autentificată de un notar public;

-consimţământul soţului/soţiei,autentificat de un notar public.

13. Acte necesare pentru rectificarea actelor de stare civilă

-cerere tip;(anexa 53/ HG 64/2011)

-actul de identitate al solicitantului-original şi copie xerox;

-certificatul de stare civilă iniţial-original şi copie xerox;

-certificate de stare civilă care fac dovada îndreptării erorii strecurate în actul ce urmează a fi rectificat .

14. Acte necesare pentru divorțul pe cale administrativă

-cerere tip;(anexa 62 /HG 64/2011)

-certificate de naştere şi căsătorie ale soţilor-originale şi copii xerox

-documentele cu care se face dovada identităţii-originale şi copii xerox

-declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate;

- declaraţie de menţinere a cererii de divorţ;(anexa 64/ HG 64/2011)

- declaraţie de renunţare la cererea de divorţ;(anexa 65 HG 64/2011)

- declaraţie de stabilire a domiciliului comun al soţilor la divorţ;

În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

- taxa pentru divorţ în cuantum de 561 lei se achită la casieria primăriei oraşului Bumbeşti-Jiu;

15. Acte necesare pentru divorțul pronunțat în străinătate

-cerere scrisă pentru aprobarea înscrierii menţiunii de divorţ;

-actul de identitate al solicitantului sau al mandatarului-original şi copii xerox(dacă cererea se face de altă persoană împuternicită) ;

-sentinţa de divorţ cu apostilă, după caz,în funcţie de ţara de provenienţă,eliberată de autorităţile străine definitivă şi irevocabilă, original,copie xerox şi traducere autentificată de un notar public din România;

-declaraţie notarială din partea ambilor soţi,cetăţeni români,din care să reiese numele de familie al soţilor după divorţ;

-certificatul de naştere şi căsătorie ale soţilor cetăţeni români-originale şi copie xerox;

-procură specială autentificată de un notar public, în cazul în care cererea se face de altă persoană,apostilată sau supralegalizată, după caz,în funcţie de ţara de provenienţă.

16. Acte necesare pentru eliberarea certificatelor pierdute / deteriorate / furate 

-cerere tip (anexa 59/HG 64/2011);

-actul de identitate al solicitantului-original şi copii xerox;

-procură specială în cazul în care solicitantul nu este titularul.